Regulamin

Obowiązuje od 01 grudnia 2020 roku

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

1.3. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.5. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.6. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.7. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.alenergy.eu za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę.

1.8. SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY/SPRZEDAWCA – DOZ Spółka Akcyjna Direct spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 94-406 Łódź, ul. Kinga C. Gillette 11, NIP: 8271807718, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000529517

1.9. STRONA – Sprzedawca lub Usługodawca lub Klient.

1.10. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.11 USŁUGODAWCA - ALE Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90 A (91-341) Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000262005, NIP 6252315798, kapitał zakładowy w wysokości 1.750.000 zł. Kontakt: tel; +42 888 13 91, adres e-mail: kontakt@alenergy.eu 

1.12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

1.13. OPERATOR PŁATNOŚCI / PAYU  PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca numer NIP: 779-23-08-495, będąca krajową instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 659 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę, natomiast stroną Umowy Sprzedaży dla Klienta jest Sprzedawca Wysyłkowy.

2.4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych Produktów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: - urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (z włączonym JavaScript) typu:

Przeglądarki na komputerach desktop:

 • Google Chrome w wersjach wyższych od 30
 • Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30
 • MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych
 • Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych
 • Opera w wersjach wyższych od 30
 • Safari w wersjach wyższych od 7

Przeglądarki na urządzeniach mobilnych:

 • IOS Safari w wersji 8 i wyższych
 • Android w wersjach wyższych od 4.4
 • Blackberry w wersji 10 i wyższych
 • Opera Mobile w wersjach wyższych od 12
 • Android Chrome w wersji 62 i wyższych

2.5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.6. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 13 prawa konsumenckiego, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi produktu bez wad.

2.7. Sprzedawca i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.8. Składanie zamówień na Produkty jest możliwe po założeniu konta Klienta dostępnego w panelu klienta na stronie Sklepu albo bez zakładania konta Klienta przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta osobom trzecim adresu poczty elektronicznej lub danych pozwalających na korzystanie z konta Klienta.

2.10 Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).

2.11  W ramach Sklepu Internetowego, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych  w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.12.  Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych: 

a. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej  polegającej na prowadzeniu Konta Klienta i udostępnianiu interaktywnych formularzy do składania zamówień w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji;

b. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej  polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie aktywacji subskrypcji przez Klienta;

c. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony

2.13. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:

a. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej  zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem wskazanych w Regulaminie kanałów komunikacji;

b. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony ze skutkiem natychmiastowym lub tymczasowo zablokować Klientowi możliwość korzystania z usług Sklepu w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin,

c. Niezależnie od powyższych postanowień, Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron

2.14. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Usługodawcy lub na adres e-mail: kontakt@alenergy.eu.

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej, umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu. Załącznik nr 4 do Regulaminu zawiera pouczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

3. ZAKŁADANIE I OBSŁUGA KONTA KLIENTA

3.1. W celu założenia konta Klienta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w panelu klienta na stronie Sklepu. Założenie i utrzymywanie konta Klienta jest bezpłatne. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia.

3.2. Logowanie się do konta Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wskazanych w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Klient może w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe zawarte w koncie Klienta. Wszelkie modyfikacje danych można wykonać po zalogowaniu się na konto Klienta na stronie Sklepu internetowego.W celu usunięcia konta Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem kontakt@alenergy.eu.

3.4. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie założenia Konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta Klienta.

3.5. Usługodawca i Sprzedawca będą kontaktowi się z Klientem elektronicznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

3.6. Klient może kontaktować się z Usługodawcą oraz Sprzedawcą za

a) poczty elektronicznej na adres kontakt@alenergy.eu,

b) przy użyciu formularza kontaktowego na stronie Sklepu

c) telefonicznie pod numerem 42 8881391.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z wybraną formą przesyłki i cennikiem zawartym na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu złożenia Zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu, zalogować się do konta Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia.

4.5. W trakcie składania Zamówienia bez zalogowania do konta Klienta należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia i dostawy Produktu: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (za pomocą których Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w sprawie realizacji jego zamówienia), Produkt, liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia. W trakcie składania Zamówienia z zalogowaniem do konta Klienta należy: zalogować się do konta Klienta, wskazać Produkt, liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola: „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).


5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produkt zostanie wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia, w którym kwota odpowiadająca cenie sprzedaży i kosztom przesłania Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

5.4. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna na stronie Sklepu internetowego www.alenergy.eu podczas składania zamówienia.

 

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. przelewem bankowym. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym wpłaty należy dokonać na rachunek nr: PL 34 1050 0086 1000 0090 8093 2206. Dokonując wpłaty należy podać w tytule przelewu numeru zamówienia.

6.1.2. przy użyciu systemu płatności PayU należącym do spółki PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca numer NIP: 779-23-08-495, będąca krajową instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 659 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 7.1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Konsument może również skorzystać z elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu.

7.2. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.

7.3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w pkt 7.1. dostępny jest w panelu klienta na stronie Sklepu. 

7.4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

7.5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego przesyłką nadaną na swój koszt.

7.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przy zakupie Produktu przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

8.2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub e-mail kontakt@alenergy.eu z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego dostępnego w panelu klienta na stronie Sklepu. Klient może również skorzystać z elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego w panelu klienta na stronie Sklepu.

8.3. Zalecamy podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

8.4. Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego zakupiony Produkt wraz dowodem zakupu. Zalecamy w związku z tym uprzedni kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze Sprzedawcą.

8.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.6. Odpowiedź sprzedawcy jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na podany adres korespondencyjny, w przypadku wysłania reklamacji na adres Sprzedawcy.

8.7. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.8. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:  Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą; - Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. - Konsument ma możliwość zwrócenia się o rozwiązanie ewentualnego sporu z wykorzystaniem wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów na platformie ODR - LINK

 

9. DANE OSOBOWE


 Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedawcę  i Usługodawcę danych osobowych Klientów zawarte są w Regulaminie przetwarzania danych osobowych.

 

10. FAKTURA ELEKTRONICZNA


10.1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Produktów automatycznie zgłasza żądanie otrzymania faktury zamiast paragonu fiskalnego. Jednocześnie, wyraża on zgodę na otrzymywanie faktury (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

10.2. Faktura elektroniczna będzie przesyłana jako załącznik w formacie PDF (Portable Document Format) do wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Format PDF (Portable Document Format) gwarantuje autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. W celu spełnienia obowiązku czytelności i integralności treści faktury, system poprzez wprowadzone systemy kontrolne zapewnia, że dane pierwotnie wprowadzone na fakturze nie zostały zmienione - istnieje możliwość sprawdzenia daty ostatniej modyfikacji. Za datę skutecznego doręczenia faktury uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze Sprzedawcy – dotyczy to zarówno faktur jak i faktur korygujących oraz duplikatów. Dowodem dostarczenia wiadomości zawierającej fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, będzie automatyczne potwierdzenie doręczenia wygenerowane przez serwer pocztowy Klienta.

10.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem podania przez Klienta nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej; utraty prawa korzystania przez Klienta ze wskazanego adresu poczty elektronicznej; zakwalifikowania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna jako spam; braku dostępu Klienta do połączenia internetowego; usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna; uznania przez Klienta załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

10.4. Akceptacja Klienta w przedmiocie przesyłania faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach problemów technicznych uniemożliwiających przesłanie faktur w formie elektronicznej. Sprzedawca może z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od niego zawiesić lub zakończyć przesyłanie faktur elektronicznych.

10.5. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który przesyłane są faktury elektroniczne lub zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych poprzez przesłanie wiadomości na adres kontakt@alenergy.eu. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

 

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE


 11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

11.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego.

11.5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub Usługodawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

11.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów na Stronie Sklepu Internetowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do klientów posiadających Konto Klienta zostanie dodatkowo wysłana wiadomość e-mail o zmianie Regulaminu. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.